NU AANBIEDING 1 + 1 GRATIS

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Ecomaskers.
De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de website www.ecomaskers.nl. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
E-mail adres: Ecomaskers@gmail.com
KvK-nummer: 75060760

                                                                                    

Artikel 3 – Prijzen
3.1 Alle prijzen die op de site staan weergegeven zijn in euro’s en inclusief 21% btw.
3.2 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
3.3 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- of zetfouten. Voor de gevolgen van deze fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- of zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 4 – Afbeeldingen en specificaties
4.1 Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren op de internetsite Ecomaskers gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 5 – Levering
5.1 De levering vindt plaats zolang het product op voorraad is.
5.2 Ecomaskers zal de bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is doordat het bestelde product niet op voorraad is ontvangt de consument binnen 30 dagen, na plaatsing van de bestelling, bericht en heeft de consument recht om de bestelling te annuleren.
5.3 Als plaats van levering geldt het adres dat door de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
5.4 Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
5.5 Het risico van beschadiging en/ of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
6.1 Bij aankoop van product(en) heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden binnen 14 dagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag van ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.
6.2 Gedurende de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover nodig is om te kunnen beoordelen of de consument het product wenst te behouden. Wanneer de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, zal de consument het product met alle geleverde toebehoren in originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren.
6.3 Indien de consument gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht is de consument binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, verplicht om dit kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen door middel van het sturen van een mail naar ecomaskers@gmail.com. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van het herroepingsrecht dient de consument 14 dagen het product te retourneren. De consument dient te bewijzen dat het product tijdig is teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van bewijs van verzending.
6.4 Wanneer de consument niet binnen 14 dagen kenbaar heeft gemaakt gebruik te maken van het herroepingsrecht is het niet meer mogelijk om de producten te retourneren.
6.5 De kosten van het te retourneren product zijn voor de consument zijn/ haar eigen rekening.
6.6 Het bedrag dat betaald is voor het product door de consument, zal binnen 14 dagen na het ontvangen van retourproduct worden overgemaakt naar het rekeningnummer dat in de mail is aangegeven.

Artikel 7 – Garantie
7.1 Ecomaskers garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze de koopovereenkomst zijn bedoeld.
7.2 De garantietermijn van Ecomaskers komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Ecomaskers is echter nooit verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen met betrekking tot het gebruik of toepassing van de producten.
7.3 De consument is verplicht de geleverde producten bij ontvangst te controleren. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen na ontvangst via de mail te worden vermeld.
7.4 Indien de klachten consument door Ecomaskers gegrond worden bevonden, zal Ecomaskers naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of het geldbedrag terugstorten of een waardebon verschaffen. In alle gevallen dient het product dat klachten bevat teruggestuurd moeten worden naar Ecomaskers. Deze kosten zullen vergoed worden door de onderneming.
7.5 De garantie geldt niet indien:
a. De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.
b. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld.
c. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van de voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud
8.1 De door Ecomaskers geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nooit als betaalmiddel worden gebruikt.
8.2 De consument is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
8.3 De consument geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Ecomaskers of een door Ecomaskers aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Ecomaskers haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.